VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah:

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

II. Uzavření smlouvy a platební podmínky

III. Získání e-booku

IV. Autorská práva

V. Práva a povinnosti smluvních stran

VI. Obchodní sdělení

VII. Vyloučení odpovědnosti

VIII. Ochrana osobních údajů

IX. Závěrečná ustanovení

 

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsaných služeb.
 2. Poskytovatel je: Miroslava Trojáková, IC: 75867184, fakturační adresa: Holečkova 165/125, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00, korespondenční adresa: Antala Staška 410/27, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00, vystupující pod obchodními názvy: Mirin Group, Mirin Group Waiter Academy a Waiter Academy. Poskytovatel je veden u Živnostenského úřadu Prahy 5.
 3. Uživatelem níže popsaných služeb může být pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající (dále jen "OSVČ) nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která vyplní a odešle Objednávku na webových stránkách www.waiteracademy.cz Poskytovatele.
 4. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Uživatel.
 5. Objednávkou se rozumí formulář na webové stránce http://waiteracademy.cz/objednavka/ Poskytovatele, případně na jiných stránkách webových stránek www.waiteracademy.cz s objednávkovým formulářem Poskytovatele.
 6. Poskytovatel nabízí služby a produkty specifikované na webových stránkách www.waiteracademy.cz (dále jen „web“), které provozuje.
 7. Službou se rozumí Živé školení a/nebo PDF školení a/nebo Certifikace servírek a číšníků Všechny služby jsou poskytovány Poskytovatelem za úplatu dle cen uvedených na webu Poskytovatele.
 8. Živým školením se rozumí školení současných nebo budoucích servírek a číšníků v oboru gastronomie a/nebo pohostinství, které probíhá v přímo domluvený termín ve školícím středisku v Praze nebo přímo u Uživatele, nebude-li dohodnuto jinak.Živým školením se rozumí školení současných nebo budoucích servírek a číšníků v oboru gastronomie a/nebo pohostinství, které probíhá v přímo domluvený termín ve školícím středisku v Praze nebo přímo u Uživatele, nebude-li dohodnuto jinak.
 9. PDF školením se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „Elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým Uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.
 10. Certifikací servírek a číšníků (dále jen "Certifikace") se rozumí zhodnocení kvality obsluhy a schopnost aplikovat naučené poznatky a informace ze školení do praxe. Certifikace probíhá formou testu a/nebo praktickou zkouškou, a to v termínu a místě, které předem určí Poskytovatel.
 11. Elektronickou knihou (dále jen „e-book“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd.
 12. Produkty se rozumí zboží a tištěné knihy uvedené na webu Poskytovatele. Všechny produkty jsou poskytovány Poskytovatelem za úplatu dle cen uvedených na webu Poskytovatele.

 

IIUzavření smlouvy a platební podmínky

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které Poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP Uživateli v článku I. specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za Uživatelem objednanou službu na účet Poskytovatele. Uživatel je oprávněn užívat objednané služby/služeb až po připsání ceny na účet Poskytovatele.
 2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou službu na účet Poskytovatele nejpozději do data splatnosti faktury, která mu bude automaticky zaslána na e-mailovou adresu,kterou uvede v objednávce. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet Poskytovatele, má Poskytovatel právo účtovat Uživateli penále z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení, a to i zpětně, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. V případě, že Uživatel neuhradí cenu ve stanovené lhůtě, Poskytovatel předá pohledávku k právnímu vymáhání.
 3. Výše ceny vztahující se k jednotlivým službám je uvedena vždy u každé služby.
 4. Cena za službu zahrnuje poplatek za její užití dle bodu IV. těchto VOP.

 

III. Získání e-booku

 1. Získáním e-booku se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě Poskytovatelem na základě objednávky Uživatele.
 2. Uživatel je oprávněn užívat e-book pouze v souladu s bodem IV. těchto VOP. V případě porušení některé z podmínek uvedených v bodě IV. těchto VOP je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení některé z podmínek uvedených v bodě IV. těchto VOP. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.
 3. Poskytovatel nabízí E-booky ve formátech PDF, případně i MP3. PDF je univerzální formát, který lze zobrazit na široké škále zařízení: na stolních počítačích, noteboocích, v omezené míře také na čtecích zařízeních a multimediálních zařízeních, vždy v závislosti na velikosti displeje.
 4. Uživatel bere na vědomí, že čtení a/nebo poslech e-booku jsou podmíněny existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením Uživatele k jeho stažení.
 5. Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

IV. Autorská práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že služby, zejména pak Živé školení a PDF školení, nabízené na webu Poskytovatele jsou díla ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn užít službu / služby jiným způsobem, než který je uveden v těchto VOP. Uživatel zejména není oprávněn užívat službu / služby jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména službu / služby a materiály poskytnuté Poskytovatelem v elektronické a/nebo tištěné podobě dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Poskytovatel uděluje právo Uživateli službu / služby užívat bez územního omezení, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů a dále dle bodu III. odst. 2 těchto VOP.

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel je oprávněn při využívání služeb Poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a dále také tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení Poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních Uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany Uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu Poskytovatele.
 2. Poskytovatel je povinnen poskytnout Uživateli službu / služby, které si Uživatel u Poskytovatele objedná a zároveň uhradí cenu služby / služeb ve prospěch Poskytovatele.

 

VI. Obchodní sdělení

 1. Uživatel tímto v souladu se Zákonem o obchodím sdělení č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů uděluje Poskytovateli souhlas s tím, že Poskytovatel je oprávněn využít elektronické adresy a kontaktních údajů Uživatele uvedených při Objednávce (nebo její změně) v rámci elektronické komunikace k šíření obchodních sdělení v podobě marketingových a obchodních materiálů, vzdělávacích a poradenských materiálů a informací, pozvánek, apod., obsahujících zejména informace o slevách a novinkách služby / služeb.
 2. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli souhlas dle bodu 1. tohoto článku VOP na dobu neurčitou nebo do zrušení svého souhlasu Uživatelem pomocí tlačítka "odhlásit", které je uvedeno na konci každé elektronické komunikace od odesílatele Mirin Group Waiter Academy nebo Waiter Academy.

 

VII. Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby / služeb, obsahu Poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Objednávce.
 2. Poskytovatel Uživateli nezaručuje jakékoliv výsledky. Poskytovatel není zodpovědná za jakoukoliv přímou nebo nepřímou ztrátu nebo poškození, včetně jakékoliv ztráty nebo zisku, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo využitím nebo spoléháním se na informace obsažené ve službě / službách. Poskytovatel ukazujeme pouze zkušenosti z praxe, které osvědčeně a dlouhodobě fungují. Poskytovatel nemůže garantovat stejné výsledky, tam, kde třeba Uživatel nebo jeho vlastní zákonní zaměstnanci nesprávně interpretují popsané postupy, ani tam, kde je jiné prostředí a každý má jiné zkušenosti a schopnosti.
 3. Poskytovatel dále Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 4. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu Poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů Uživatele nemá Poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služby / služeb ve smyslu těchto VOP, bere Uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel oprávněn neposkytnout Uživateli objednanou službu / služby a zrušit Uživateli registraci na webu Poskytovatele, nebude-li dohodnuto jinak.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které nejsou zvlášť upraveny v těchto VOP, se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu, zákonů České republiky a používaných technologií.
 3. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 6. 2016 a Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění Uživatelů.